Sertifikaciono tijelo

Sertifikaciono tijelo 2018-04-25T04:44:15+00:00

Sertifikaciono tijelo

Jedan od bitnih kriterijum prilikom odabira sertifikacionog tijela je da bude akreditovano za oblast za koju vrši sertifikaciju.

Akreditacija je zvanično priznanje kojim nacionalni organ za akreditaciju nakon sprovedenog postupka akreditacije (akreditovanja), potvrđuje da organizacija ispunjava utvrđene zahtjeve i da je kompetentna za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti (u ovom slučaju sistema menadžmenta).
Ne postoji “medjunarodna akreditacija”, jer svaka zemlja ima svoju nacionalnu organizaciju za akreditaciju. U Crnoj Gori akreditaciju sprovodi Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG).
ATCG je punopravni član EA (Udruzenje Evropskih akreditacionih tijela). U Crnoj Gori vaze jedino akreditacije koje izdaje ATCG.
Sertifikaciona tijela koja nemaju akreditaciju u Crnoj Gori od ATCG a izdaju sertifikate sa akreditacijom susjednih ili drugih država, nemaju dokaz o kompetentnosti po Zakonu o akreditaciji koji važi u Crnoj Gori.
Naime sertifikat o akreditaciji se zaslužuje kroz tzv. osvjedočenje što je ekvivalent ocjenjivanju i radi se u realnim uslovima i na tržištu zemlje gdje se akreditacija odvija. Shodno prethodnom ako je na primjer setirifikaciono tijelo akreditovano u Njemačkoj onda je dokazalo kompetencije u Njemačkoj u okruženju od pravnog do ekonomskog potpuno različitog od Crne Gore.
Sertifikaciono tijelo može biti akreditovano za:
– poslove sertifikacije proizvoda prema standardu: ISO IEC 17065
– poslove sertifikacije sistema menadžmenta prema standardu ISO IEC17021-1 a za standard(e): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001 i ISO 50001.
– poslove sertifikacije stručnih lica prema standardu ISO 17024

Sistem skup međusobno povezanih ili međusobno djelujućih elemenata
Menadžment predstvlja koordinisane aktivnosti za vođenje organizacije i upravljanje njome.
Sistem menadžmenta je sistem za uspostavljanje politike organizacije i ciljeva i za ostvarivanje tih ciljeva.
Sistem menadžmenta organizacije može obuhvatati različite sisteme menadžmenta, kao što su sistem menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (ISO 14001) , sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu (OHSAS 18001), sistem menadžmenta bezbjednošću informacija (ISO 27001), sistem menadžmenta energijom (ISO 50001), sistem menadžmenta bezbjednošću hrane (ISO 22000), sistem bezbjednosti hrane (HACCP).