OBUKE

OBUKE 2020-07-02T22:38:41+00:00

CISK obavlja obuke za interne provjeravače u skladu sa zahtjevima standarda:

– ISO 9001
– ISO 14001
– ISO 45001
– ISO 27001
– ISO 50001
– ISO 22000
– ISO/IEC 17020
– ISO/IEC 17025

 

 

CISK obavlja obuke za:

– Menadžera kvaliteta
– Menadžera zaštite životne sredine
– Menadžera zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu
– Menadžera bezbjednosti informacija
– Menadžera energetske efikasnosti
– Menadžera bezbjednosti hrane
– Menadžera kontrolnog tijela
– Menadžera laboratorija

 

CISK obavlja obuke za:

– Osnove bezbjednosti hrane u skladu sa dokumentom Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Preporučeni međunarodni kodeks prakse – Opšti principi higijene hrane.
– HACCP Menadžera

Obuke drže edukatori i iskusni provjeravači sistema menadžmenta / HACCP sistema, koji sistemskim pristupom seminaru: prezentacija, praktični zadaci, simulacija ocjenjivanja tj. sprovođenja interne provjere ili simulacija ispunjavanja zahtjeva standarda predmetnog sistema menadžmenta – omogućavaju polazniku da bude osposobljen za izvođenje u praksi.

Na kraju uspješno završene obuke polaznici dobijaju odgovarajuće sertifikate, u zavisnosti od vrste obuke.